Partie polityczne to naturalna forma organizacji władców aktualnych czy potencjalnych, rady czy samorządy to naturalna forma organizacji mas.
Leszek Nowak

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

Oświadczenie - Nacjonalizm nie przejdzie !

rozbrat.org

maly.osw8.04English below

W ciągu ostatnich kilku lat fala nacjonalizmu, rasizmu i ksenofobii rozlała się po całej Polsce. Rozwój tych idei, wspierany przez partię rządzącą, przybiera na sile z każdym dniem. Coraz częściej słyszy się o atakach na tle etnicznym i religijnym, na każdym kroku spotkać można kogoś głoszącego śmierć wrogom ojczyzny, a antyuchodźcze materiały pojawiające się w mediach stały się już normą. W 2015 roku liczba zgłoszonych przestępstw na tle rasowym i etnicznym wzrosła o 40 procent w stosunku do roku wcześniejszego. Ich ofiarami padły 954 osoby, przede wszystkim Żydzi (154 osoby), muzułmanie (140 osób) oraz Romowie (123 osoby). Większość obywateli naszego kraju sprzeciwia się obecności w Polsce osób z Afryki, 62 procent uważa za niekorzystną obecność Arabów, a 52 procent nie życzy tu sobie Turków.

Nacjonalizm to problem każdego i każdej z nas. Nie jest to tylko problem osób o „innym” kolorze skóry, regularnie atakowanych na ulicach miast w całym kraju. Nie dotyczy tylko zagranicznych studentów, którzy w obawie przed szykanami nie wychodzą ze swoich akademików. Nie dotyczy tylko migrantów zarobkowych, wyzyskiwanych i traktowanych jak niewolnicy przez swoich szefów. Nie dotyczy tylko wyznawców innych religii, uznawanych za potencjalnych terrorystów. Nie dotyczy też tylko kobiet, uprzedmiotawianych przez konserwatywnych fanów wielkiej białej Polski, którzy wzmacniają nieludzkie pomysły rządzących, takie jak zaostrzanie przepisów antyaborcyjnych lub ograniczanie dostępu do antykoncepcji, edukacji seksualnej i opieki okołoporodowej. Dotyczy on każdej osoby, która w jakikolwiek sposób odbiega od nacjonalistycznych ideałów „Polaka patrioty” i „Matki Polki”. Nacjonalizm zawsze łączy się z szowinizmem, rasizmem, faszyzmem, homofobią i innymi formami wykluczenia, przemocy oraz wyzysku, a wiara w jego „pozytywną odsłonę” jest wiarą w kłamstwo konsekwentnie budowane w celu pudrowania prawdziwego oblicza narodowców.

Nacjonalizm to ideologia służąca bogatym, umożliwiająca im wykorzystanie biednych do jeszcze większego bogacenia się. Nacjonalizm sprzyja budowaniu podziałów i hierarchii między ludźmi i zarządzanie nimi metodą dziel i rządź. Studenci, pracownicy czy emeryci zaczynają występować przeciwko sobie nawzajem, a nie przeciw władzy i innym, którzy odpowiadają za ich podstawowe problemy – biedę, przemoc, wyzysk, jakość edukacji i ograniczony do niej dostęp.

Nacjonalizm buduje fałszywy obraz przeszłości, tworząc propagandowe mity „Żołnierzy Wyklętych” – wrzucając do jednego zbioru wszystkich, od ofiar władzy komunistycznej po pospolitych bandytów mordujących kobiety i dzieci. Konserwatywnej władzy taki obraz przeszłości jest najwyraźniej potrzebny, bo oddala możliwość zarówno uczciwej debaty o przeszłości, jak i rozmowy o teraźniejszości. Społeczeństwo jest karmione mitami i kolejnymi historycznymi rocznicami. Lud ma jedynie bezrefleksyjnie śpiewać hymn i powtarzać wyuczone slogany. Radykalne nacjonalistyczne i faszyzujące organizacje doskonale odnajdują się właśnie w takiej rzeczywistości – bić i nie myśleć samodzielnie.

Parada nienawiści zorganizowana przez brunatne bojówki Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu jest tylko jednym z przykładów bezczelności i ignorancji miłośników „żołnierzy wyklętych”. Organizacja współodpowiedzialna za wprowadzenie na uczelnie gett ławkowych w latach trzydziestych nie ma prawa powoływać się na etos uniwersytecki, nie ma prawa zastraszać studentów i pracowników uczelni, a tym bardziej nie ma prawa atakować bezbronnych ludzi i niszczyć budowanych przez nich inicjatyw.

Nie będziemy biernie obserwować rasistowskiej i nacjonalistycznej agresji! Sprzeciwiamy się włączaniu przedstawicieli jawnie nacjonalistycznych ugrupowań do debaty publicznej! Nie dyskutujemy z rasistami! Przeciwstawiamy się tej pełnej nienawiści ideologii! Tylko przełamując ograniczenia narodowe, będziemy w stanie zbudować równe i sprawiedliwe społeczeństwo.


Nacjonalizm nie przejdzie!

DEMONSTRACJA - NACJONALIZM NIE PRZEJDZIE!


In the last few years the wave of nationalism, racism and xenophobia has flooded the whole Poland. The growth of popularity of those ideas, supported by the ruling party, has been stronger with every month. More and more often it is heard about ethnicity and religion-based attacks, everywhere you go you can see people wearing t-shirts that read slogans about killing the enemies of the nation and anti-refugee news have become the norm in the media. In 2015 the number of reported racist crimes grew by 20 per cent compared to the year before. There were 954 victims, mostly Jews (154), Muslims (140) and Roma (140). Most Polish people are against the presence of Africans in their country, 62 per cent think the presence of Arabs is not beneficial and 52% do not want to see Turkish people in Poland.

Nationalism is a problem for every one of us. It does not only concern people with other than white skin color, who are attacked in the streets on everyday basis. It is not only about the foreign students, who are scared to leave their dormitories. It does not only concern economic migrants, exploited and treated like slaves by their employers. It is not only about people of different religions, who are considered potential terrorists. It is not only about women, who are objectified and made incapacitated by conservative fans of the great white Poland, who support the current government's ideas about stricter abortion laws, access to birth control and sexual education. Nationalism concerns every person who in any way does not fit the description of the ideal Polish man and the perfect Polish housewife. Nationalism always follows chauvinism, racism, fascism and other forms of exclusion, violence and exploitation, and believing in a positive kind of nationalism is simply believing a lie that has been consistently built to cover the real face of nationalists.

Nationalism is an ideology that serves the rich which enables them to use the poor to get even more rich. Nationalism creates divisions and hierarchy between people and manages them according to the divide and conquer rule. Students, workers and pensioners start acting against each other and not against authority and others who are responsible for their problems: poverty, exploitation, the quality of education and the limited access to it.

Nationalism draws a false picture of the past which is necessary for the conservative government because it makes it possible for them to depart the possibility of an honest debate about the past, as well as a conversation about the present. The society is fed on myths and historical anniversaries. The people are supposed to thoughtlessly sing the national anthem and repeat the memorized slogans. Radical nationalist and fascist-like organizations perfectly fit in this kind of reality, they only want to beat people up and not think independently.

The parade of hate organized by the militants of Mlodziez Wszechpolska in Poznan is only one example of the impudence and ignorance of its members. The organization responsible for introducing the “bench ghettos” has no right to refer to the academic ethos, they have no right to threaten the students and employees of the university and they have absolutely no right to attack defenseless people and to destroy the initiatives created by them.
We won't stand passively and watch the racist and nationalist aggression! We are against including members of openly nationalist organizations into public debate! Let's not debate with racists! We oppose this hateful ideology! Only by breaking the national limits we will be able to build fair and equal communities!

Nationalism shall not pass!

 

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze. Musisz się zarejestrować

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian