Partie polityczne to naturalna forma organizacji władców aktualnych czy potencjalnych, rady czy samorządy to naturalna forma organizacji mas.
Leszek Nowak

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

Studentki, studenci oraz pracownice i pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeciwko nacjonalizmowi i rasizmowi!

rozbrat.org

osw-maleEnglish below

 

O Uniwersytecie zwykle myśli się jako o miejscu bezpiecznej wymiany myśli, otwartym na przedstawicieli różnych szkół, tradycji i kultur. Studentki i studenci oraz pracownice i pracownicy Uniwersytetu tworzą wspólną społeczność, niezależnie od kraju pochodzenia, statusu socjo-ekonomicznego czy wyznawanej religii. Od lat Uniwersytet uczestniczy też w międzynarodowych programach wymian studenckich oraz kadry naukowej, staży zagranicznych, stypendiów czy konferencji organizowanych przez inne instytucje naukowe na świecie. Obecny Minister Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin myśli wręcz o wymuszaniu mobilności akademików "w sensie umiędzynarodowienia i w sensie mobilności pomiędzy uczelniami". Uniwersytet czerpie także liczne korzyści (intelektualne i materialne) z włączenia w społeczność uniwersytecką zagranicznych studentów i wykładowców.
 

Dlatego walka z nacjonalizmem, rasizmem i ksenofobią oraz innymi rodzajami wykluczenia powinna stanowić jeden z podstawowych celów Uniwersytetu! A głos władz uniwersyteckich powinien być szczególnie słyszalny i wyrazisty w przypadku każdego ataku na tle rasistowskim, nacjonalistycznym.

Rozwój nacjonalizmu dotyka bezpośrednio całą społeczność akademicką. Coraz częściej słyszy się o atakach na tle narodowościowym i wyznaniowym. Studenci zagraniczni boją się opuszczać akademiki, wykładowcy są atakowani za używanie w przestrzeni publicznej języka innego niż polski. Przedstawiciele nacjonalistycznej organizacji (Młodzieży Wszechpolskiej) zorganizowali nawet konferencję pod uniwersyteckimi murami, zastraszając zarówno studentów, jak i kadrę. Odwoływali się do etosu i wartości akademickich, podczas gdy to ich ugrupowanie jest współodpowiedzialne za wprowadzenie na polskie uniwersytety gett ławkowych, czyli odseparowanych miejsc wprowadzonych na uczelniach w latach 30 ubiegłego wieku, stygmatyzujących przedstawicieli innych grup etnicznych, zwłaszcza Żydów. To oni i im podobni napadają słownie i fizycznie na nasze koleżanki i kolegów tylko dlatego, że wyglądają inaczej. To oni chcą budować społeczeństwo, w którym nie ma miejsca na różnorodność i wolność myśli.

To nacjonalizm i rasizm stanowi zagrożenie dla Uniwersytetu oraz jego wartości! Sprzeciwiamy się bierności, z jaką spotyka się rosnąca agresja nacjonalistycznych i rasistowskich organizacji. Sprzeciwiamy się oddawaniu głosu ich przedstawicielom w debacie publicznej! Wzywamy do walki z wszelkimi przejawami agresji na tle narodowościowym i wyznaniowym!

Chcemy bezpiecznie uczyć się, rozwijać naukę, tworzyć przyjaźnie i żyć w mieście/kraju wolnym od nacjonalizmu!


Students and workers of Adam Mickiewicz University against nationalism and racism!

When you think of the university you imagine a place of safe thought exchange that is open to different schools of thought, traditions and cultures. Students and workers of the university create a community united beyond their nationality, the social-economic status or their religion. The university has taken part in international student and scholar exchange programmes for many years, as well as it has facilitated internships, scholarships and conferences organized by various academic institutions in the world. Current Minister of Science and Higher Education Jaroslaw Gowin even spoke of forcing mobility upon dormitories “in the sense of mobility between universities”. The university derives many profits (both intellectual and material) from being part of the international academic community. 

That is why should the struggle against nationalism should be one of the main goals of the university! And the voice of the university authorities should be exceptionally audible and sharp when it comes to nationalistic or racist attacks!

The growth of nationalism hurts the academic community as a whole. More and more often we hear about religious and nationalistic attacks. Foreign students are scared to leave their dormitories and lecturers have been attacked for using foreign languages in public space. Members of a nationalist organization (Mlodziez Wszechpolska) organized a conference at the university campus, where they threatened both students and the staff. They were referring to the ethos and the academic values, while their organization was responsible for introducing the so-called “bench ghettos” at Polish universities, a phenomenon during the 1930's when members of ethnic minorities, especially Jews, were supposed to sit in isolated places in classrooms. It is them, the members of that nationalist organization, who attack our schoolmates only because they look different. They want to build a society where diversity and freedom of thought is not welcome.

Racism and nationalism is the real threat for the university and its values! We express our opposition to the passivity that the growing wave of nationalistic and racist aggression has been met with! We are against giving voice to the members of nationalist organizations in public space! We are calling everyone to fight with all symptoms of nationalist and religious aggression!

 

We want to study in safety, we want to develop science, to create in a friendly atmosphere and to live in a city/country free from nationalism!

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze. Musisz się zarejestrować

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian