Wolność powinna i może bronić się sama i byłoby niebezpiecznym absurdem krępować ją pod pretekstem jej ochrony, ponieważ moralność nie ma innego źródła, bodźca, przyczyny i celu niż wolność, i ponieważ sama nie jest niczym innym jak wolnością.
Michał Bakunin

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

rozbrat.org 6 maja w Oslo przed Polskim Wydziałem Konsularnym odbyła się pikieta zorganizowana przez norweskich i polskich aktywistów wolnościowych. Jej celem było wyrażenie solidarności ze skłotem Rozbrat. Był to jeden z protestów odbywających się tego dnia pod przedstawicielstwami Polskich władz w innych krajach europejskich.

Zapowiadał on też demonstrację w obronie Rozbratu, która odbędzie się 9 maja w Poznaniu. W petycji przekazanej polskiemu ambasadorowi można m.in. przeczytać “Obawiamy się o przyszłość "Rozbratu" i jego mieszkańców. Niepokoi nas fakt, iż władze miasta Poznania nie zakładają działania tego miejsca w przyszłości, poprzez nieuwzględnienie jego istnienia na obecnie przygotowywanym miejscowym planie zagospodarowania terenu Sołacz. Domagamy się od Władz Miasta Poznania uruchomienia wszelkich środków, aby Rozbrat nadal mógł nieskrępowanie działać na zasadach, które przyjął i rozwija od 15 lat”.

Rozbrat zostaje – Poznań to nie firma. Zaproszenie na demonstrację

rozbrat.org
Drukuj
9 maja 2009 r., godz. 15.00 ul. Fredry, przed Teatrem Wielkim
DEMONSTRACJA "ROZBRAT ZOSTAJE - ODZYSKUJEMY MIASTO"

Przeciwko prywatyzacji przestrzeni publicznej!
Przeciwko antyspołecznej polityce władz!
Za prawdziwym samorządem i partycypacją w decyzjach!
Mieszkania prawem, nie przywilejem!

Naszą demonstracją chcielibyśmy pokazać, że różnorakie problemy począwszy od mieszkaniowych, przez komercjalizację i prywatyzację przestrzeni publicznej po arogancję urzędników i brak partycypacji mieszkańców w decyzjach ich dotyczących, nie są problemami odizolowanymi od siebie, jak chciałyby to widzieć władze, ale mają wspólne podłoże. A w związku z tym, działania różnych komitetów protestacyjnych i stowarzyszeń lokalnych, sprzeciwiających się polityce realizowanej przez władze, mimo że poruszają problemy jednostkowe działają w interesie mieszkańców całego miasta. Walka o skłot Rozbrat jest jednym z nich.

Trasa demonstracji

Zaczynamy wiecem o godz. 15.00 pod Operą (ul. Fredry). Następnie demonstracja przejdzie ulicami Poznania wzdłuż Mostu Teatralnego, dalej skręci w ul. Roosevelta do Ronda Kaponiera, gdzie skręci w ul. Św. Marcin, następnie w ul. Ratajczaka, dalej przejdzie ul. Niezłomnych, ul. Krakowską do Pl. Andersa i ul. Półwiejskiej, gdzie odbędzie się krótki wiec. Następnie demonstracja przejdzie ul. Półwiejską do Podgórnej w lewo do Al. Marcinkowskiego, następnie w prawo w ul. Paderewskiego skąd uda się na Stary Rynek gdzie odbędzie się kolejny wiec. Po jego zakończeniu pochód uda się na Pl. Wielkopolski ulicami Żydowską, ul. Sławną, ul. Wroniecką, ul. Kramarską i ul. 23 lutego. Na Pl. Wielkopolskim, po krótkim wiecu, demonstracja zostanie zakończona.

Nocleg

Przyjezdnym postaramy się zapewnić miejsca noclegowe - możecie zabrać także namioty, koniecznie karimaty i śpiwory.

Wieczorem piknik i afterparty na Rozbracie.

OŚWIADCZENIE

Skłot Rozbrat, który od 15 lat działa w Poznaniu może przestać istnieć. Po kilkunastu latach prowadzenia przez Rozbrat działalności społecznej, politycznej, kulturalnej i artystycznej bank postanowił wylicytować działkę, na której terenie mieści się to rozwinięte centrum społeczne. Kupno działki przez dewelopera będzie oznaczać jego koniec. Po kilkunastu latach teren Rozbratu zamieszkuje około 20 osób. W momencie kiedy ważą się losy ich domu, władze miejskie rozpoczęły przygotowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Plan ten, obejmujący skłot Rozbrat, nie przewiduje jednak jego istnienia, ani żadnego ośrodka miejskiego o podobnym charakterze. Na terenie działki zajmowanej przez Rozbrat zaprojektowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, co oznacza zmianę funkcji tego terenu.

Okazuje się, że władze miasta nie tylko nie są zainteresowane utrzymaniem Rozbratu, ale - przygotowując tak, szczególny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - faktycznie przykładają ręce do jego likwidacji. Na poziomie działań planistycznych, jeszcze przed ewentualną interwencją deweloperów i wjazdem na Rozbrat buldożerów, miasto starło go z powierzchni ziemi - przynajmniej tak to wygląda na przygotowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną planach. To kolejny przykład jednoczesnej ignorancji i arogancji władz miasta, skrywanej pod gołosłownymi deklaracjami miejskich decydentów. Pytamy zatem: jak omówiony tu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej Rozbratu, ma się do niedawnych deklaracji prezydenta Frankiewicza, który publicznie wyrażał o niego „troskę"?

Władze miasta za pomocą planu dyskryminują mieszkańców Rozbratu ze względu na ich status społeczny. Rozbrat jest samodzielnie odnowioną substancją mieszkaniową, która w założeniach planu ma zostać zniszczona. W zamian na jego miejscu mają powstać luksusowe wille, na których kupno będą mogli sobie pozwolić nieliczni. Dla miejskich urzędników społeczna inicjatywa nie ma żadnego znaczenia wobec prywatnego zysku.

Dodatkowo trzeba powiedzieć, że przekształcenia przestrzenne Sołacza, niosą za sobą szereg zmian oddziałujących niekorzystnie na środowisko przyrodnicze. Przypatrując się kolejnemu miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego widać wyraźnie, jak miasto preferuje intensyfikację zabudowy kosztem klinów zieleni. Obawę budzi również fakt, iż przedstawione w projekcie planu rozwiązania planistyczne, są kolejnym już krokiem do sprzedaży miejskich terenów zielonych, podobnie jak znany wszystkim incydent parku „Kulczyka". Efektem prowadzenia takiej polityki przestrzennej są nieodwracalne zmiany w niezwykle istotnej strukturze zieleni miejskiej oraz ogromne wydatki publiczne związane z przystosowaniem terenu do proponowanej zabudowy.

Po raz kolejny władze miasta reprezentują interesy wąskiej grupy prywatnych inwestorów kosztem potrzeb i interesów reszty społeczności Poznania. Kwestia Rozbratu wpisuje się w dotychczasową politykę zarządzania miastem traktowanym jak firma działająca dla zysku, a nie organizm społeczny. To z kolei powoduje zaognianie przez władze konfliktów społecznych. Dla nas, w przeciwieństwie do urzędników miejskich, Poznań nie jest jednak maszynką do zarabiania pieniędzy, lecz miejscem do życia. Zrównoważony rozwój Poznania nie będzie możliwy, dopóki nie rozpocznie się realna debata publiczna, dopóki dialog społeczny nie zastąpi monologu i monopolu władzy. Realizacja obecnego planu nie rozwinie dzielnicy, której dotyczy, lecz doprowadzi do jej społecznej i przyrodniczej degradacji.

Domagamy się od władz miasta, aby w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz” uwzględniły istnienie rozbudowanej placówki społeczno-kulturalnej jaką jest skłot Rozbrat. Domagamy się od władz miasta, aby brały pod uwagę interesy i potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko powodzenie „inwestorów”.

Kolektyw Rozbrat

 

rozbrat.org 23 kwietnia na skłocie Rozbrat odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Kolektyw Rozbrat, Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Radę Osiedla Sołacz i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza. 10 kwietnia br. upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz", który obejmuje m.in. teren Rozbratu. Różne podmioty - stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne - złożyły zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do biura Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ok. 60 uwag krytycznie odnoszących się do rozwiązań zawartych w projekcie planu.

Wiele przypadków z przeszłości (pole golfowe w Smochowicach, zajezdnia na ul. Gajowej, przebieg III ramy przez Lasek Marceliński, plac Wiosny Ludów i inne) wskazuje na to, że zagwarantowany udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji planistycznych jest traktowany przez miejskich urzędników jedynie jako formalność. Ignorowanie zdania mieszkańców na rzecz interesów biznesu jest normą. Stawka natomiast jest wysoka. Projekt MPZP zakłada zabudowę terenów zieleni na Sołaczu głównie luksusowymi willami. Oznacza to nieodwracalne zniszczenie niepowtarzalnego charakteru tej dzielnicy - nasilenie niekorzystnych procesów społecznych i przyrodniczych.

rozbrat.org Kilkunastu mieszkańców skotu Rozbrat, zebrało się dziś pod siedzibą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, aby złożyć sprzeciw wobec przygotowanego tam projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz. Plan obejmuje również tereny dzisiejszego Rozbratu i zakłada na nich rozwój ekskluzywnej zabudowy willowej.

Przed siedzibą MPU rozwinięto transparent o treści "Nic o nas, bez nas. Mamy prawo uczestniczyć", co związane było z brakiem jakichkolwiek konsultacji w czasie trwania prac na projektem planu.

W złożonych przez skłotersów uwagach do projektu, zarzucono min. że:

rozbrat.org Dnia 30.03.09 przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Ulica" złożyli w siedzibie komornika sądowego wniosek o uznanie jako strony w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym działki przy ul. Pułaskiego. Tego dnia odbył się także opis i oszacowanie nieruchomości, na której swoją działalność prowadzi skłot Rozbrat. Posiedzenie takie ma na celu ustalenie wszystkich osób roszczących sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa. Uzasadnienie wniosku opiera się na tym, iż przez 15 lat działalności były prowadzone prace i konieczne inwestycje mające na celu podtrzymanie stanu zabudowań i infrastruktury pozwalającego na wykorzystanie ich do działalności stowarzyszenia, co wiązało się z dużymi nakładami pracy i środków finansowych.

rozbrat.org W piątek 13 marca na poznańskim Rozbracie odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Poznania Maciejem Frankiewiczem z mieszkańcami skłotu i działaczami organizacji działających w jego oparciu. Spotkanie dotyczyło działań jakie gotowe jest podjąć miasto w przypadku likwidacji tego miejsca.

rozbrat.org Kolektywu Rozbrat zwraca się do wszystkich z prośbą o pomoc.

W dniu 26 lutego br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu wyłożyła do opinii publicznej Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Sołacza. Zakres planu obejmuje tereny zajmowane przez skłot Rozbrat. Miejscy planiści przygotowując projekt MPZP niestety nie wzięli tego faktu pod uwagę. Sytuacja jest dodatkowo bardzo poważna ze względu na toczącą się od wielu lat procedurę prawno - administracyjną jednej z działek, na których leży Rozbrat. Firma Darex, w 1994 biorąc kredyt hipoteczny w Banku Mazowieckim zastawiła tą działkę pod hipotekę. W następnych latach zawiesiła swoją działalność, a właściciel zniknął bez śladu. Bank chcąc odzyskać pożyczone pieniądze składa pozew do sadu administracyjnego, oraz wstrzyna procedury windykacyjne.

rozbrat.org W dniu 3 marca w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odbyła się dyskusja publiczna w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz", obejmującego swoim zakresem teren zajmowany przez Rozbrat. Prace na planem trwały kilka lat, ale na żadnym z jej etapów miejscy urbaniści nie konsultowali swoich pomysłów z mieszkańcami i działaczami Rozbratu, ani użytkownikami przylegających do Rozbratu działek. W zaprezentowanym projekcie planu miejscowego, teren Rozbratu nie został w żaden sposób wyróżniony od otaczających go ogródków działkowych. Planiści potraktowali działające od blisko 15 lat centrum kultury i skłot, jakby go nie było.

rozbrat.org 21 lutego w Oslo, w związku z sytuacją zagrożenia Rozbratu ewikcją, odbyło się spotkanie międzynarodowe, której organizatorami była Boligaksjon i Brygada Kryzys. W spotkaniu wzięły udział osoby z warszawskiego skłotu Elba, oraz poznańskiego Rozbratu.

Dotyczyło ono sytuacji obu skłotów. Podczas prezentacji poruszane były tematy dotyczące historii i obecnego wyglądu miejsc, ich sytuacji administracyjno-prawnej, oraz inicjatyw które są z nimi związane. Publiczność zobaczyć mogła też zdjęcia z życia oraz szerokiej działalności tych dwóch środowisk, zauważyć i podyskutować o różnicach. Pod koniec wyświetlony został film "Rozbrat epizod pierwszy"

rozbrat.org W czwartek, 12 lutego, japońscy anarchiści z Federacji Wolnych Robotników (Free Workers' Federation) złożyli na ręce ambasadora Polski w Tokio pismo domagające się zaprzestania planów eksmisji skłotu Rozbrat w Poznaniu. W piśmie, którego kopia została przekazana na adresy władz Poznania oraz poznańskiej policji, japońscy anarchiści wyrazili swoje zaniepokojenie i oburzenie eksmisją skłotersów ze skłotu na ul. Żydowskiej w Poznaniu, jak również zażądali, aby zostawić skłot Rozbrat w spokoju oraz zapewnić godne warunki życiowe wszystkim bezdomnym mieszkańcom Poznania.

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Niewiarygodny triumwirat: Ikonowicz, Zandberg... Witkowski

Polityka :: 28 lutego :: Komentarze (0)

Niewiarygodny triumwirat: Ikonowicz, Zandberg... Witkowski

Dziś poznańska WTK doniosła, że Waldemar Witkowski, polityk Unii Pracy, idzie do wyborów euro-parlamentarnych ramię w ramię z Adrianem Zandbergiem i Piotrem Ikonowiczem. Witkowski – możemy śmiało to napisać – jest jednym z najbardziej skompromitowanych działaczy tzw. lewicy. Przedstawiciel postkomunistycznej nomenklatury w najgorszym wydaniu. WTK wypomniało mu fakt, iż nie...

Więcej...

Dziki – protestować czy nie?

Ekologia :: 12 stycznia :: Komentarze (0)

Dziki – protestować czy nie?

Wróciłem ze studia telewizji WTK. Miałem tam pogadankę z poznańskim rzecznikiem PZŁ i posłem PiS na temat dzików. Była to „Otwarta Antena”, więc również widzowie dzwonili do studia. Jedna z pań powołała się na to, że nawet Komisja Europejska poparła Polskę w odstrzale dzików, więc „o co nam chodzi”. Ja...

Więcej...

Czy masowy odstrzał dzików jest potrzebny?

Ekologia :: 10 stycznia :: Komentarze (0)

Czy masowy odstrzał dzików jest potrzebny?

Mniej więcej od połowy zeszłego roku wiemy, że za rządów PiS nie będzie żadnej „dobrej zmiany dla zwierząt”. Ostatecznie nie wprowadzono oczekiwanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt w tak ważnych kwestiach jak np. zakaz uboju rytualnego czy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Projekt nowelizacji ustawy padł pod presją lobby producentów...

Więcej...

Harry Cleaver, „Teoria kryzysu jako teoria walki klas” (PDF)

Walka klas :: 23 października :: Komentarze (0)

Harry Cleaver, „Teoria kryzysu jako teoria walki klas” (PDF)

Fragment wstępu do polskiego wydania książki Harrego Cleavera pt. Teoria kryzysu jako teoria walki klas, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa A+. Cała książka w formacie PDF do pobrania tutaj.  

Więcej...

Sędzia w procesie osób oskarżonych po Czarnym Proteście jest uprzedzona do anarchistów?

Kontrola społeczna :: 08 września :: Komentarze (0)

Sędzia w procesie osób oskarżonych po Czarnym Proteście jest uprzedzona do anarchistów?

3 października 2016 roku w Poznaniu, część osób uczestniczących w tzw. czarnym proteście skierowała się, po zakończeniu głównej demonstracji, pod biuro PiS, by wyrazić swój sprzeciw wobec rządowych planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Na miejscu demonstrujący zastali policjantów, w których stronę ktoś z tłumu rzucił kilka świec dymnych. W odpowiedzi funkcjonariusze...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian